Βιομηχανία Επεξεργασίας Φρούτων

Η εταιρεία συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

Προστασία περιβάλλοντος

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την εταιρεία στην προστασία και το σεβασμό του περιβάλλοντος.

Για τον λόγο αυτό διαθέτει δύο μονάδες βιολογικού καθαρισμού 2ου βαθμού στα αντίστοιχα εργοστάσιά της , για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.

Στη συνέχεια το σύνολο των αποβλήτων μεταφέρεται σε πιστοποιημένο χώρο διαχείρισης αποβλήτων για την τελική επεξεργασία.Επιπλέον, πραγματοποιείται συστηματικά ανακύκλωση διαφόρων υλικών (π.χ. χαρτί, λευκοσίδηρος)

Αναζητούνται τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας και λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος.